STATUT FUNDACJI „BĘDZIEMY RODZICAMI”

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Będziemy Rodzicami”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Agnieszkę Wódz i Paulinę Kołosowską, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym za Repertorium A nr 2725/2016, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Kmiecej nr 26/1 przed notariuszem Mariolą Jonczyk, w dniu 02-06-2016 i działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tj. z dnia 18 grudnia 2015 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 40 ze zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 2

1. Fundacja może używać nazwy: „Conscious Parents Foundation”, a także używać nazw w skrócie: Fundacja „BR”, lub Foundation „CP”.
2. Fundacja używa pieczęci z nazwą, z danymi identyfikacyjnymi Fundacji, a także posiada znak graficzny – logo Fundacji.

 

§ 3

1. Fundacja może prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. z dnia 01 lutego 2016 roku, Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami), na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności na rzecz osób i instytucji, o których mowa w § 8 Statutu Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02 lipca 2004 roku (tj. z dnia 08 kwietnia 2015 roku, Dz.U. z 2015 r., poz. 584, ze zmianami) w rozmiarach służących realizacji jej celów.

 

§4

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 5

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do spółek i innych fundacji.

 

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw Zdrowia.

 

§ 7

Fundacja może przyznawać certyfikaty, oznaki, nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 8

1. Misją Fundacji jest zwiększenie stopnia świadomości społecznej,
w szczególności świadomości rodziców, na temat tego, jak ważna jest więź i bliskość z dzieckiem oraz przygotowanie się do świadomego, wspierającego rodzicielstwa, jeszcze przed narodzinami dziecka, a także holistyczne podejście do rodzicielstwa.

2. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności na rzecz osób planujących rodzicielstwo i przygotowujących się do rodzicielstwa, kobiet w ciąży i ich partnerów, a także matek i ojców małych dzieci.

3. Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej oraz w zakresie ochrony zdrowia na rzecz inicjowania procesu zmian w kierunku pogłębiania wiedzy o rodzicielstwie, pokazania, że już od najwcześniejszych chwil: począwszy od etapu przedkoncepcyjnego, przez okres prenatalny, w czasie połogu i opieki nad małym dzieckiem – świadomość i zachowania rodziców mają wpływ na dziecko i kształtują jego potencjał.

4. Fundacja szczególny nacisk kładzie na:
a. upowszechnianie i ochronę praw dzieci i kobiet;
b. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

c. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

d. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

e. realizowanie programów prewencji prenatalnej i ochrony emocjonalnej dziecka;

f. ochrona i promocja zdrowia;

g. wspomaganie edukacji położnych oraz lekarzy ginekologów-położników, douli w zakresie budowania więzi, komunikacji z dzieckiem i edukacji prenatalnej;

h. wspomaganie i edukacja w zakresie rozwoju osobistego kobiet w ciąży, młodych mam oraz ich partnerów;

i. promowanie nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla przyszłych i obecnych rodziców;

j. wspieranie rozwoju rodziców w zakresie pielęgnacji oraz wychowania małego dziecka;

k. promocja i edukacja idei świadomego rodzicielstwa;

l. upowszechnianie edukacji prenatalnej i więzi z dzieckiem, szczególnie tym w łonie;

m. promowanie i wspomaganie idei dobrostanu wśród kobiet, młodych matek i kobiet starających się o dziecko;

n. profilaktyka zdrowotna niemowląt i małych dzieci;

 

§ 9

Fundacja realizuje cele, określone w § 8, poprzez prowadzenie wszelkiej dopuszczalnej prawem działalności krajowej i zagranicznej, zbieżnej z celami wyrażonymi w Statucie Fundacji, a w szczególności poprzez:
1) organizowanie, finansowanie i prowadzenie bezpłatnych ogólnopolskich baz danych szkół rodzenia przygotowujących kobiety do porodu oraz poradni laktacyjnych;
2) organizowanie, wspieranie i finansowanie kursów, wykładów, seminariów i warsztatów, przeznaczonych dla personelu medycznego placówek położniczych oraz dla osób zajmujących się edukacją i opieką perinatalną, w tym prowadzących szkoły rodzenia;
3) organizacje, wspieranie i dofinansowanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i wyjazdów, jak również szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym – pogłębiających lub upowszechniających holistyczne podejście do rodzicielstwa;
3) prowadzenie poradnictwa na rzecz ochrony interesów kobiet w ciąży, matek małych dzieci oraz środowiska rodziców – organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w konsultacjach społecznych, zespołach eksperckich i opiniująco-konsultacyjnych oraz innych formach partycypacji społecznej, poradnictwa prawnego;
4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, warsztatów, konsultacji indywidualnych i innych form edukacji, związanych z problemami okresu okołoporodowego;
5) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji,
6) lobbowanie w zakresie współtworzenia polityk społecznych oraz na rzecz wdrażania potrzebnych rozwiązań prawnych i metodologicznych w zakresie opieki okołoporodowej, w tym takich, które funkcjonują w Unii Europejskiej;
7) prowadzenie innych działań służących poprawie poziomu opieki perinatalnej w kraju;
8) prowadzenie innowacyjnej edukacji kobiet w ciąży i ich partnerów oraz rodziców małych dzieci uwzględniającej: porady ekspertów, platformę edukacyjną, blog, e-edukację;
9) organizowanie, realizowanie, wspieranie lub zlecanie;
– studiów i badań,
– działalności edukacyjnej,
– gromadzenia informacji i materiałów, służących działalności edukacyjnej w zakresie działalności statutowej;

10) finansowanie działalności statutowej;

11) budowę i prowadzenie interaktywnego portalu dla rodziców i osób przygotowujących się do rodzicielstwa oraz innych serwisów internetowych, powiązanych z usługami wykonywanymi przez Fundację;
12) prowadzenie Alternatywnej Szkoły Rodzenia;
13) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
14) nadawanie odznaczenia „Zasłużony dla Świadomego Rodzicielstwa” oraz innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych dla wspierania działalności Fundacji i jej celów.

 

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz osoby prawne, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

§ 11

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w §3 ust. 2 Statutu Fundacji, samodzielnie, bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy zakres prowadzonej działalności określa w drodze uchwały Zarząd Fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.1

b) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.2

c) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.2

d) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90 Z

e) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.3

f) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i edukacyjnych – PKD 85.51.Z

g) usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.19

h) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59 B

i) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60 Z

j) usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i psychoterapeutów – PKD 86.90.18

k) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana – PKD 86.90.E

l) działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.21

m) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29 Z

3. Przedmiot działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2 nie narusza przepisów ustaw, które uzależniają podjęcie działalności gospodarczej od uprzedniego uzyskania koncesji lub zezwolenia odpowiedniego organu.

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

5. Działalność gospodarcza jest działalnością odrębną od działalności statutowej.

 

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe, określone w akcie notarialnym ustanawiającym fundację, a także ruchomości, nieruchomości, inne prawa majątkowe i środki finansowe, nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

3. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone w całości na realizację celów statutowych Fundacji oraz na koszty działalności Fundacji.

4. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

 

§ 13

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach, stanowiących w rozumieniu obowiązujących przepisów środki trwałe.
3. Fundacja może tworzyć fundusze w tym fundusze celowe.
4. Z dochodów określonych w § 14 lit. a) Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzone będą środki, otrzymane od wyżej wymienionych osób z wyżej wymienionych tytułów.
5. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenie wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenie sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach, podejmują Fundatorzy, kierując się – odnośnie funduszy, o których mowa w § 13 ust. 4 – wolą spadkodawców i zapisodawców.
6. W razie powołania do dziedziczenia – nie jest dopuszczalne przyjęcie proste spadku. Decyzję o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lub o odrzuceniu spadku podejmuje Zarząd w formie uchwały.
7. Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lub o odrzuceniu spadku składa w imieniu Fundacji członek Zarządu Fundacji, na podstawie uchwały o której mowa w § 13 ust. 6 Statutu Fundacji.

 

§ 14

Dochodami Fundacji, zwiększającymi jej majątek są:
a) krajowe i zagraniczne darowizny, spadki, zapisy,
b) subwencje, dotacje i inne nieodpłatne przysporzenia,
c) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
d) dochody z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej Fundacji, prowadzonej w kraju i za granicą
e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
f) dochody z praw majątkowych,
g) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe.

 

§ 15

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE FUNDACJI

§ 16

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Upoważnia się każdego z członków zarządu do reprezentowania Fundacji w imieniu całego zarządu.

 

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób, w tym Fundatorów.

2. Prezesem Zarządu ustanawia się Fundatora Agnieszkę Wódz, Zastępcą Prezesa Zarządu ustanawia się Fundatora Paulinę Kołosowską.

3. Członkostwo i piastowanie funkcji Prezesa i Zastępcy w Zarządzie przez Fundatora, wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji.

4. Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony.

5. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być powołani i odwołani w formie pisemnej decyzji, podjętej jednomyślnie przez Fundatorów.

7. Członkostwo członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania, decyzją, o której mowa w ust. poprzedzającym.

8. Odwołanie członka Zarządu decyzją, o której mowa w § 17 ust. 6 Statutu, może nastąpić w przypadku:
a) choroby, powodującej trwałą niezdolność do wypełniania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d) zaistnienia przyczyn innych, niż wymienione powyżej.

 

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów finansowych i rzeczowych działania Fundacji oraz sprawozdań z ich realizacji,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach,
f) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
g) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
h) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
i) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
k) występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, jednak w liczbie nie mniejszej niż dwóch Członków. W przypadku obecności dwóch Członków Zarządu, dla podjęcia uchwały wymagana jest jednomyślność.
4. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji – o ile takie zostaną powołane, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

 

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji – w tym w sprawach, dotyczących zatrudniania – może składać jednoosobowo Prezes Fundacji, Zastępca Prezesa Fundacji lub upoważniony uchwałą Zarządu inny Członek Zarządu.
2. Z tytułu pełnienia obowiązków w Zarządzie, Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie.

 

ROZDZIAŁ V. ZMIANA STATUTU

§ 20

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

 

§ 21

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd większością głosów.

 

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany instytucjom – wskazanym przez Zarząd – których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

§ 23

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, poprzez uchwałę podjętą bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu.

 

§ 24

Fundacja sporządza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe ze swojej działalności. Sprawozdania te Fundacja przekazuje ministrowi właściwemu ze względu na cele Fundacji.

 

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa.

 

FUNDATORZY FUNDACJI „BĘDZIEMY RODZICAMI”
Agnieszka Wódz
Paulina Kołosowska